חפש בבלוג זה

יום חמישי, 4 באוגוסט 2011

כמה מילים על מחאת הדיור בתקוע

הרבה מאד זמן שלא כתבתי כאן. (יש להעדרות שלי הרבה סיבות אבל אף אחת מהם לא מעניינת במיוחד). מה שמוזר הוא שבזמן שעסקתי בדברים אחרים (נשמע חשוב נכון?) יש כאן התעוררות מרשימה בצורת מחאת הדיור. אחת הרשומות הראשונות שלי כאן נכתבה בהשראת האירועים במצרים והופיעה תחת הכותרת "מתי תהיה לנו מהפכה?". אז אולי מהפכה זו מילה קצת גדולה אבל משהו קורה כאן. כצפוי, הציניקנים מצקצקים, "הריאליסטים" (כלומר חסידי שוק חופשי מסורים) טוענים שזו נאיביות והציבור הדתי, ברובו, ממשיך לדבוק בחלוקות העייפות בין שמאל לימין ולזהות את המחאה עם קומץ האנארכיסטים מתל אביב.
אבל כאמור לא כולנו - כאן בתקוע יש לנו מאהל מחאה יפה ומכובד, היחיד, ככל הידוע לי ביהודה ושומרון. במקום להאריך בבעיות הספציפיות והלא פשוטות של היישוב בכל בנוגע לפיתוח, אביא לכם מדברי הרב פרומן בנושא שהתפרסמו בעיתון המקומי שלנו השבוע:

"" ה י ו ז מ י ם ,   ע ק י ב א   ו י ה ו ד ה ,   מ י י צ ג י ם   ה ר ג ש ו ת 
ש יש לי ולאשתי כבר ה ר ב ה   ש נ י ם .   א מ נ ם   י ש 
ס י ב ו ת   ט ו ב ו ת   מ א ד   ל ע ל י י ת   מ ח י ר י   ה ד י ו ר  ב ת ק ו ע ,
  א ב ל   ל א   ת מ י ד   צ ר י ך   ל ה ס ת כ ל   ע ל  ה ס י ב ו ת
  א ל א   ד ו ו ק א   ע ל   ה ת ו צ א ו ת .   מ ה ה ת ו צ א ה ?
  ה ת ו צ א ה   ה י א   ש כ ר ג ע   ק ש ה   מ א ד 
ל א נ ש י ם   ש ה ם   ל א   מ ה מ ע מ ד   ה ב י נ ו נ י   ל ב ו א 
ל תקוע ולקנות בתקוע!   ג ם   ל ב נ י ם   מ מ ש י כ י ם 
ק ש ה   ל ה מ ש י ך   ל ג ו ר   ע ם   ה ה ו ר י ם   ש ל ה ם 
ב ת ק ו ע .   כ מ ע ט   ב ל ת י   א פ ש ר י   ל ק נ ו ת   כ א ן . 
ה ת ו צ א ה   ה ז א ת   ר א ו י ה   ל מ ח א ה !   א י ן   ד י ו ר 
בתקוע! אלא רק לאנשים בעלי אמצעים  ."

ה א ם   נ כ ו ן   ל ו מ ר   ש ה ב ע י ה   ה ז ו   מ א פ י י נ ת   ל א 
ר ק   א ת   ת ק ו ע   א ל א   א ת   כ ל ל   ה י י ש ו ב י ם ביהודה ושומרון?


" ת ר א י ,   י ש   י ש ו ב י ם   ש ל א   מ ת ב י י ש י ם   ב ז ה . 
ל ע ו מ ת   ז א ת ,   א נ ח נ ו ,   ת מ י ד   ה י י ת ה   ג א ו ו ת נ ו 
ש אנו יישו ב   ל כ ל ל   י ש ר א ל ,   ל א   ר ק   ב מ ו ב ן   ש ל 
  -ד ת י ל א   ד ת י   א ו   י מ נ י   - ש מ א ל נ י ,   א ל א   ג ם 
ב מ ו ב ן   ש ל   ה מ ע מ ד   ה כ ל כ ל י .   ה י י ש ו ב   ה צ י ב 
ל ע צ מ ו   כ מ ט ר ה   ל ה י ו ת   פ ת ו ח   ל א נ ש י ם 
ה מ ג י ע י ם   מ מ ע מ ד ו ת   ש ו נ י ם ,   ב ל י   ק ש ר   ל ר מ ת 
ה כ נ ס ת ם .   ז א ת   ל ע ו מ ת   י ש ו ב י ם   א ח ר י ם ,   ש ם 
מ ראש רוצים   ש י ב ו א ו   " ב ע ל י   ב ת י ם "   ע ם   ר כ ב 
ש י ב נ ו   ב נ י י ן   י פ ה   ו כ ו .   ' ז ו   ה י י ת ה   ה ג א ו ו ה   ש ל 
ת ק ו ע ,   א ב ל   ב ז ה   י ש   ס ד ק י ם   ב פ ו ע ל ! 
א ידיאולוגי ת   - כ ו ל ם   י ג י ד ו   ל ך :   " ב ט ח !   ש כ ו ל ם 
י בואו , !" אבל אם רק המג ר ש   ע ו ל ה   כ מ ו   ש ז ה 
ע ו ל ה ,   א ז   א י ך   י ב ו א ו ? ?   א י ך   י ב ו א ו ? ?   מ ה 
נ ש א ר   מ ה ר ע י ו ן   ש ל   " ת ק ו ע   - י ש ו ב   ל כ ל ל 
י ש ר א ל ! "   ? ,   ל כ ן ז ה   ש נ י ם   כ ו א ב   ל י   ו ל א ש ת י . 
ש מ ע נ ו   ע ל   ה מ א ה ל   ה ז ה   ו א מ ר נ ו :   א נ ח נ ו 
מצטרפים  !"

מי שמעונין לקרוא את כל העיתון כולל מכתב שלי (המופיע בשם אשתי שולי) יכול למצוא אותו כאן:
http://www.tekoa.co.il/files/439.pdf
עיקרו של המכתב נוגע לזכותה של קהילה להגן על עצמה מפני כוחות השוק. אני ממליץ שם על פיקוח מחירים לא מחייב בכדי ליצור נורמה חברתית של התנהגות כלכלית ראויה.

הררי מילים כבר נאמרו על המחאה ודווקא אני מרגיש שעוד לא בשלה העת לניתוחים. אפשר לעומת זאת לשמוח בה, לקוות לטוב ולהמתין שלכולנו יהיו בתים ושגם ביתו של ה' יתברך יבנה בקרוב ממש. בע"ה אחרי תשעה באב כשהכבדות הזו תתפוגג אכתוב כאן שוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה